Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลพื้นฐาน
   • โครงสร้างเทศบาล
   • สภาพทั่วไป
    • ข้อมูลผู้บริหาร
   • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   • ประวัติความเป็นมา
   • สภาพทางสังคม
   • บริการพื้นฐาน
   • การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   • ด้านเศรษฐกิจ
   • อำนาจหน้าที่
   • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   • คณะผู้บริหาร
   • สมาชิกสภาเทศบาล
   • หัวหน้าส่วนราชการ
   • สำนักปลัดเทศบาล
   • กองคลัง
   • กองช่าง
   • กองการศึกษา
   • กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
มาตรการภายในป้องกันการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • รายงานการประชุมประจำเดือน
กิจการสภา
   • ระเบียบข้อบังคับการประชุม
   • กิจการสภา
การบริหารงาน
   • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   • รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   •แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   • คำสั่งเทศบาล
   • ประกาศเทศบาล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   •การขับเคลื่อนจริยธรรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
   • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
   • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
   • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ
แผนการป้องกันการทุจริต
   •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน
   รายงานผลการดำเนินการการทุจริตประจำปี
   • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   • แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • E-Service
   •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
การติดต่อหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 1) 31 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 14) 24 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 8) 23 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 25) 15 มี.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่นให้ดำเนินการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ (ดู : 4) 15 มี.ค. 2566
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ดู : 7) 10 มี.ค. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 (ดู : 4) 2 มี.ค. 2566
E-book การแก้ไขปัญหาความยากนอยางยั่งยืนด้วยปรัชญาเกรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงอาเซียน (ดู : 6) 1 มี.ค. 2566
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่จังหวัดตรัง (ดู : 14) 1 มี.ค. 2566
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 19) 28 ก.พ. 2566
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 11) 22 ก.พ. 2566
แนวทางปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานเทศบาล(DO"S & DON"TS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 11) 21 ก.พ. 2566
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 9) 20 ก.พ. 2566
รายงานผลการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำประเด็นยุทธศาสตร์และหมุดหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) มาเชื่อมโยงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)” ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดู : 14) 9 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 11) 9 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (ดู : 9) 9 ก.พ. 2566
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ (ดู : 8) 9 ก.พ. 2566
รายงานผลการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำประเด็นยุทธคาสตร์และหมุดหมาย แผนพัฒนาเครษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 9) 8 ก.พ. 2566
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (ดู : 13) 7 ก.พ. 2566
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 8) 6 ก.พ. 2566
การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ดู : 8) 6 ก.พ. 2566
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 38) 3 ก.พ. 2566
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (ดู : 11) 3 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (ดู : 10) 3 ก.พ. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลทุ่งยาว (ดู : 41) 3 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ ระเบียบ/ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดู : 10) 30 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 22) 18 ม.ค. 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 21) 12 ม.ค. 2566
การจดทะเบียนรับรององคืกรเอกชนหรือองคืกรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ดู : 18) 4 ม.ค. 2566
การดำเนินการตามแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ดู : 16) 4 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 27 ธ.ค. 2565
ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายบอก ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวนรอบนอกอาคารสำนักงาน (ดู : 21) 26 ธ.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวนรอบนอกอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 21) 22 ธ.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับ ลงวันที ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ดู : 17) 15 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบนอกอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลทุ่งยาว) (ดู : 27) 14 ธ.ค. 2565
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๐ และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) (ดู : 17) 9 ธ.ค. 2565
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (ดู : 16) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยนำ้หลากและดินถล่ม (ดู : 18) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตรัง (ดู : 18) 9 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ดู : 21) 7 ธ.ค. 2565
ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 20) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่องผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล) (ดู : 45) 29 พ.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล) (ดู : 36) 25 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 61) 18 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 25) 16 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ QR Code การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. (ดู : 25) 16 พ.ย. 2565
การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 (ดู : 22) 15 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566 (ดู : 91) 8 พ.ย. 2565
ประการาคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรเเอสฟัลห์ติกคอนกรีด ชุมชนอนามันจำนวน 12 สาย (ดู : 38) 8 พ.ย. 2565
ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ (ดู : 45) 28 ต.ค. 2565
ประกา่ศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ดู : 47) 26 ต.ค. 2565
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 69) 18 ต.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 54) 6 ก.ย. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 145) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 134) 13 มิ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 191) 31 พ.ค. 2565
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 179) 10 เม.ย. 2565
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 232) 10 เม.ย. 2565
ขอความร่วมมือปิดตลาดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (ดู : 121) 23 มี.ค. 2565
ขอความร่วมมือปิดตลาดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (ดู : 123) 8 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05920402@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs